BOKNINGSVILLKOR

Vad gäller när du bokar skidhyra, skipass eller skidskola hos Järvsöbacken AB?

Dessa allmänna villkor gäller mellan Järvsöbacken AB, och den som själv eller genom annan träffar avtal med oss, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla hyra av skidutrustning och köp av skipass och andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Allmänna villkor och bestämmelser antagna av Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) i samarbete med Konsumentverket gäller från 1/9 2016.

Vem är ansvarig?

Ansvarig är Järvsöbacken AB, org.nr 556534-5252, Rödmyravägen 17, 827 50 Järvsö. Tel. 0651-415 50. E-mail: info@jarvsobacken.se.

Våra skyldigheter

Järvsöbacken AB är skyldiga att se till att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning via mail. Dessutom är Järvsöbacken AB skyldiga att bokning eller köp stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen och vidare att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning.

Järvsöbacken AB ansvarar inte för löften som tredjepart kan ha gjort direkt till gästen utan Järvsöbacken ABs vetskap och som Järvsöbacken AB inte känt till eller borde känna till.

Dina skyldigheter

Gästen ansvarar själv för att hyresregler upprättade av Järvsöbacken AB följs och efterlevs utan undantag.

Dina rättigheter

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Järvsöbacken AB skall godta denna person om inte särskilda skäl föreligger. Du skall då meddela Järvsöbacken AB om detta före första giltighetsdag.

Järvsöbacken AB får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter. Om bokningen inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dess villkor och Järvsöbacken AB inte kan erbjuda andra likvärdiga produkter har gästen rätt att frånträda avtalet.

Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till dennes nackdel. För att du ska bli berättigad att frånträda avtalet skall du meddela oss snarast möjligt.

När blir bokningen bindande?

Både gästen och Järvsöbacken AB är bundna till avtalet så snart gästen betalt gällande produkter/tjänster och Järvsöbacken AB bekräftat bokningen. Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att till exempel ankomst och avresedatum och andra nödvändiga uppgifter är riktiga.

När skall jag betala?

Gästen skall betala i samband med bokning och får betalningsuppgifter via bokningsbekräftelse på mail och/eller sms. Betalning sker antingen via OCRnr direkt till vårt bankgiro eller via Klarna check-out.

Om betalning skett via Klarna så gäller Klarnas betalningsvillkor. Se Klarnas fullständiga villkor här.

Vad gäller om jag vill avboka?

Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Järvsöbacken AB.

Vid avbokning fram till 24 timmar före första giltighetsdag sker återbetalning med avdrag för en administrativ avgift på 200 kr. Första giltighetsdag avser det datum då t ex skidhyra ska tas i bruk enligt gästens bokning. För bokningar med totalt belopp under 1000 kr sker full återbetalning, därmed tas ingen administrativ avgift vid avbokning.

Vid avbokning mindre än 24 timmar före första giltighetsdag, eller ej utnyttjad bokning, sker ingen återbetalning.

Vid avbokning mindre än 24 timmar före första giltighetsdag, på grund av sjukdom, medges återbetalning för den tid produkten/tjänsten inte kunnat nyttjas, mot uppvisande av läkarintyg.

Det går också bra att boka om till ett annat tillfälle under innevarande säsong.

Om vi inte kommer överens

Har du som gäst klagomål bör dessa framföras till oss så snart som möjligt under din vistelse så att vi har en chans att rätta till dessa och förbättra vår produkt. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att framför era synpunkter.

Vänd dig i första hand direkt till oss så att vi tillsammans kan lösa uppkomna problem. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Strejk, naturkatastrof m.m.

Både Järvsöbacken AB och gästen har rätt att träda ifrån bokningen om beställd produkt inte kan tillhandahållas på grund av strejk, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller annan liknande större händelse som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

SLAO:s Lilla Gula

Se vidare åk- och liftregler och allmänna villkor gällande skipass under rubriken Allmänna villkor i SLAO:s lilla gula.

Dataskyddspolicy

För att vi på Järvsöbacken ska kunna ingå ett avtal med gästen behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem. Läs gärna den här: https://www.jarvsobacken.se/personuppgifter/

Vid köp av skipass

Ditt skipass är personligt och får inte överlåtas. Liftkortskontroller görs varje dag och missbrukat kort tas direkt och en straffavgift debiteras. Var rädd om ditt kort!

Skulle kortet försvinna eller gå sönder under ditt besök hos oss kan vi ersätta kvarvarande åkperiod mot uppvisande av kvitto med kortnummer. Det är därför mycket viktigt att du skriver ned ditt kortnummer (WTP-nummer) eller sparar kvittot. Ett nytt chipkort kostar 60 kronor.

Outnyttjat skipass återbetalas ej.

Outnyttjat skipass på grund av skada eller sjukdom medges mot uppvisande av läkarintyg.

Fullständiga villkor samt åkregler finns i SLAO`S ”Lilla gula”. Be att få den i kassan eller se den som PDF här bredvid.

Vid hyra av utrustning

Du som hyrestagare är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas eller blir stulen.

Vid stöld av hyrd utrustning, tag kontakt med skiduthyrningen omgående samt polisanmäl händelsen.

Du är ersättningsskyldig om hyrd utrustning blir skadad på grund av oaktsamhet. Utrustningen ska hanteras varsamt samt nattetid förvaras i låst utrymme (ej bil eller takbox).

Vid skada på hyrd utrustning, tag kontakt med skiduthyrningen så hjälper de dig.

Hyrd utrustning får inte överlåtas, hyras ut eller säljas vidare.

Skulle utrustningen återlämnas efter hyrestidens utgång debiteras hyra till den dag den återlämnas.

Du kan alltid hämta ut din utrustning efter klockan 15.00 – dagen innan din skidhyra startar. Observera att hyran gäller dagen efter, ej kvällsåkning samma dag som utlämning.

Vid bokning av skidskola

Skipass tillkommer för alla barn i skidskolan som är över 7 år. Barn upp till 6 år åker gratis i alla våra liftar.

För att en grupp skall köra alla planerade grupptillfällen måste det vara minst tre anmälda deltagare. Järvsöbacken förbehåller sig rätten att slå ihop grupper eller erbjuda andra lösningar om antalet deltagare är färre.

Skidskolegrupperna går måndag – torsdag eller fredag – söndag. Ordinarie lektionstid är 60 min/tillfälle. Vid högsäsong kan ytterligare grupper erbjudas.

Snowboardgrupperna går onsdag-torsdag och lördag-söndag. Ordinarie lektionstid är 60 min/tillfälle. Vid högsäsong kan ytterligare grupper erbjudas.