Bokningsvillkor

1. Vad gäller när du bokar online hos Järvsöbacken AB?

Dessa allmänna villkor gäller mellan Järvsöbacken AB, och den som själv eller genom annan träffar avtal med oss enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla hyra av utrustning och köp av skipass och andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa. Allmänna villkor och bestämmelser antagna av Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) i samarbete med Konsumentverket gäller från 1/9 2016.

2. Vem är ansvarig?

Ansvarig är Järvsöbacken AB, org.nr 556534-5252, Rödmyravägen 17, 827 50 Järvsö. Tel. 0651-415 50. E-mail: info@jarvsobacken.se.

3. Våra skyldigheter

Järvsöbacken AB är skyldiga att se till att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning via mail. Dessutom är Järvsöbacken AB skyldiga att bokning eller köp stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen och vidare att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning.

Järvsöbacken AB ansvarar inte för löften som tredjepart kan ha gjort direkt till gästen utan Järvsöbacken ABs vetskap och som Järvsöbacken AB inte känt till eller borde känna till.

4. När blir bokningen bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att till exempel ankomst och avresedatum och andra nödvändiga uppgifter är riktiga. Både gästen och Järvsöbacken AB är bundna till avtalet så snart gästen betalt gällande produkter/tjänster och Järvsöbacken AB bekräftat bokningen.

5. När skall gästen betala?

Gästen skall betala i samband med bokning annars blir inte bokningen genomförd. När bokningen har genomförts och betalning skett via Klarna check-out så gäller Klarnas villkor, oavsett vilket betalningssätt som gästen valt. Se Klarnas fullständiga villkor på https://www.klarna.com/se/villkor/. 

Vid betalning till bankgiro skall bokningsnummer anges (detta fås i så fall i separat mail).

6. Vad gäller om jag vill avboka?

Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Järvsöbacken AB och avbokning kan göras fram till kl.13.00 dagen före första giltighetsdag. Återbetalning sker då med hela beloppet med avdrag för en administrativ avgift på 100 kronor per bokning. Första giltighetsdag avser det datum då t ex skidhyra ska tas i bruk enligt gästens bokning. 

Vid avbokning senare än kl.13.00 före första giltighetsdag eller ej utnyttjad bokning sker ingen återbetalning. 

Återbetalning på grund av skada eller sjukdom medges för den tid produkten/tjänsten inte kunnat nyttjas mot uppvisande av läkarintyg.

Se vidare avbokningsvillkor under rubriken Allmänna villkor i SLAO:s lilla gula.

7. Dina rättigheter

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Järvsöbacken AB skall godta denna person om inte särskilda skäl föreligger. Du skall då meddela Järvsöbacken AB om detta före första giltighetsdag. 

Järvsöbackan AB får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter. Om bokningen inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dess villkor och Järvsöbackan AB inte kan erbjuda andra likvärdiga produkter har gästen rätt att frånträda avtalet.

Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till dennes nackdel. För att du ska bli berättigad att frånträda avtalet skall du meddela oss snarast möjligt.

8. Dina skyldigheter

För att ingå avtal med Järvsöbackan AB gällande uthyrning måste gästen vara 18 år (med legitimation, annars målsman vid uthämtning). Om gästen vid uthämtning av bokning inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper, resesällskap med ledare och familjer kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med oss. Gästen ansvarar själv för att hyresregler upprättade av Järvsöbackan AB följs och efterlevs utan undantag.

9. Om vi inte kommer överens

Har du som gäst klagomål bör dessa framföras till oss så snart som möjligt under din vistelse så att vi har en chans att rätta till dessa och förbättra vår produkt. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att framför era synpunkter. 

Vänd dig i första hand direkt till oss så att vi tillsammans kan lösa uppkomna problem. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

10. Strejk, naturkatastrof m.m.

Både Järvsöbackan AB och gästen har rätt att träda ifrån bokningen om beställd produkt inte kan tillhandahållas på grund av strejk, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller annan liknande större händelse som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. 

11. Övriga hyresregler vid hyra av utrustning

Att hyra utrustning innebär ett ansvar. Blir den stulen eller skadad så att den inte kan repareras blir du ersättningsskyldig.

Vi erbjuder tecknande av försäkring vid hyra av utrustning. Självrisken är då 500 kr för snowboard och skidor samt 200 kr för bindningar och stavar. Om utrustningen skadas i samband med allvarlig olycksfallsskada tas ingen självrisk ut.

Hantering – utrustningen ska hanteras varsamt samt nattetid förvaras i låst utrymme (ej bil eller takbox).

Skada – vid skadad utrustning, tag kontakt med skiduthyrningen så hjälper de dig.

Vid stöld av hyrd utrustning ska du först polisanmäla händelsen.

Du alltid kan hämta ut din utrustning efter klockan 15.00 – dagen innan din skidhyra startar.

Obs hyran gäller dagen efter, ej kvällsåkning samma dag som utlämning.

Skulle utrustningen återlämnas efter hyrestidens utgång debiteras hyra till den dag det återlämnas.

Hyresföremålet får icke överlåtas, uthyras eller försäljas av låntagaren.

12. Dataskyddspolicy

För att vi på Järvsöbacken ska kunna ingå ett avtal med gästen behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem. Läs gärna den här: https://www.jarvsobacken.se/personuppgifter/